သင္၏ အထူးျမွင့္တင္ျခင္းလက္မွတ္ျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္ေသာ အကန္႔အသတ္မရွိ အဂၤလိပ္စာ

အဂၤလိပ္သင္ခန္းစာမ်ား အားလံုးအတြက္ ဝင္ေရာက္ရယူႏိုင္မႈ

၁ လ
11.99/လ

 လစဥ္  11.99 ေပးရသည္။
၁ လ
$ 14.99/လ

 လစဥ္ $ 14.99 ေပးရသည္။
၁ လ
R$ 35.90/လ

 လစဥ္ R$ 35.90 ေပးရသည္။
၁ လ
¥ 99.90/လ

 လစဥ္ ¥ 99.90 ေပးရသည္။
၁ လ
$ 29 900/လ

 လစဥ္ $ 29 900 ေပးရသည္။
၁ လ
299/လ

 လစဥ္  299 ေပးရသည္။
၁ လ
£ 9.99/လ

 လစဥ္ £ 9.99 ေပးရသည္။
၁ လ
999/လ

 လစဥ္  999 ေပးရသည္။
၁ လ
¥ 1 499/လ

 လစဥ္ ¥ 1 499 ေပးရသည္။
၁ လ
16 900/လ

 လစဥ္  16 900 ေပးရသည္။
၁ လ
$ 199/လ

 လစဥ္ $ 199 ေပးရသည္။
၁ လ
49.99/လ

 လစဥ္  49.99 ေပးရသည္။
၁ လ
lei 49.99/လ

 လစဥ္ lei 49.99 ေပးရသည္။
၁ လ
рубx 499/လ

 လစဥ္ рубx 499 ေပးရသည္။
၁ လ
฿ 499/လ

 လစဥ္ ฿ 499 ေပးရသည္။
၁ လ
29.90TL/လ

 လစဥ္ TL 29.90 ေပးရသည္။
၁ လ
NT$ 449/လ

 လစဥ္ NT$ 449 ေပးရသည္။
၁ လ
CHF 14.99/လ

 လစဥ္ CHF 14.99 ေပးရသည္။
၁ လ
Дин. 1 299/လ

 လစဥ္ Дин. 1 299 ေပးရသည္။
၁ လ
119/လ

 လစဥ္  119 ေပးရသည္။
၁ လ
SAR 59.90/လ

 လစဥ္ SAR 59.90 ေပးရသည္။
၁ လ
Rp 194 900/လ

 လစဥ္ Rp 194 900 ေပးရသည္။
၁ လ
2 090/လ

 လစဥ္  2 090 ေပးရသည္။
၁ လ
334 000/လ

 လစဥ္  334 000 ေပးရသည္။
၁ လ
AR$ 129.90/လ

 လစဥ္ AR$ 129.90 ေပးရသည္။
၁ လ
$ 8 990/လ

 လစဥ္ $ 8 990 ေပးရသည္။
၁ လ
S/. 44.90/လ

 လစဥ္ S/. 44.90 ေပးရသည္။
၁ လ
Bs 99.90/လ

 လစဥ္ Bs 99.90 ေပးရသည္။
၁ လ
£ 109.90/လ

 လစဥ္ £ 109.90 ေပးရသည္။
၁ လ
MAD 129.90/လ

 လစဥ္ MAD 129.90 ေပးရသည္။
၁ လ
AED 59.90/လ

 လစဥ္ AED 59.90 ေပးရသည္။
၁ လ
RM 54.90/လ

 လစဥ္ RM 54.90 ေပးရသည္။
၁ လ
KWD 4.49/လ

 လစဥ္ KWD 4.49 ေပးရသည္။
၁ လ
$ 17.99/လ

 လစဥ္ $ 17.99 ေပးရသည္။
၆ လ
7.99/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ  47.94 ေပးရသည္။
၆ လ
$ 9.99/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ $ 59.94 ေပးရသည္။
၆ လ
R$ 24.90/လ
-31%

ေျခာက္လတစ္ခါ R$ 149.40 ေပးရသည္။
၆ လ
¥ 64.90/လ
-35%

ေျခာက္လတစ္ခါ ¥ 389.40 ေပးရသည္။
၆ လ
$ 19 900/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ $ 119 400 ေပးရသည္။
၆ လ
199/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ  1 194 ေပးရသည္။
၆ လ
£ 6.99/လ
-30%

ေျခာက္လတစ္ခါ £ 41.94 ေပးရသည္။
၆ လ
649/လ
-35%

ေျခာက္လတစ္ခါ  3 894 ေပးရသည္။
၆ လ
¥ 999/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ ¥ 5 994 ေပးရသည္။
၆ လ
11 900/လ
-30%

ေျခာက္လတစ္ခါ  71 400 ေပးရသည္။
၆ လ
$ 139/လ
-30%

ေျခာက္လတစ္ခါ $ 834 ေပးရသည္။
၆ လ
34.99/လ
-30%

ေျခာက္လတစ္ခါ  209.94 ေပးရသည္။
၆ လ
lei 34.99/လ
-30%

ေျခာက္လတစ္ခါ lei 209.94 ေပးရသည္။
၆ လ
рубx 349/လ
-30%

ေျခာက္လတစ္ခါ рубx 2 094 ေပးရသည္။
၆ လ
฿ 349/လ
-30%

ေျခာက္လတစ္ခါ ฿ 2 094 ေပးရသည္။
၆ လ
19.90TL/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ TL 119.40 ေပးရသည္။
၆ လ
NT$ 299/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ NT$ 1 794 ေပးရသည္။
၆ လ
CHF 9.99/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ CHF 59.94 ေပးရသည္။
၆ လ
Дин. 849/လ
-35%

ေျခာက္လတစ္ခါ Дин. 5 094 ေပးရသည္။
၆ လ
79/လ
-34%

ေျခာက္လတစ္ခါ  474 ေပးရသည္။
၆ လ
SAR 39.90/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ SAR 239.40 ေပးရသည္။
၆ လ
Rp 129 900/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ Rp 779 400 ေပးရသည္။
၆ လ
1 390/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ  8 340 ေပးရသည္။
၆ လ
219 000/လ
-34%

ေျခာက္လတစ္ခါ  1 314 000 ေပးရသည္။
၆ လ
AR$ 84.90/လ
-35%

ေျခာက္လတစ္ခါ AR$ 509.40 ေပးရသည္။
၆ လ
$ 5 990/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ $ 35 940 ေပးရသည္။
၆ လ
S/. 29.90/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ S/. 179.40 ေပးရသည္။
၆ လ
Bs 69.90/လ
-30%

ေျခာက္လတစ္ခါ Bs 419.40 ေပးရသည္။
၆ လ
£ 74.90/လ
-32%

ေျခာက္လတစ္ခါ £ 449.40 ေပးရသည္။
၆ လ
MAD 84.90/လ
-35%

ေျခာက္လတစ္ခါ MAD 509.40 ေပးရသည္။
၆ လ
AED 39.90/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ AED 239.40 ေပးရသည္။
၆ လ
RM 35.90/လ
-35%

ေျခာက္လတစ္ခါ RM 215.40 ေပးရသည္။
၆ လ
KWD 2.99/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ KWD 17.94 ေပးရသည္။
၆ လ
$ 11.99/လ
-33%

ေျခာက္လတစ္ခါ $ 71.94 ေပးရသည္။
၁၂ လ
5.99/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ  71.88 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
$ 7.99/လ
-47%

 တစ္ေခါက္သာ $ 95.88 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
R$ 17.90/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ R$ 214.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
¥ 49.90/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ ¥ 598.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
$ 14 900/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ $ 178 800 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
149/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ  1 788 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
£ 4.99/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ £ 59.88 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
499/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ  5 988 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
¥ 749/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ ¥ 8 988 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
8 900/လ
-47%

 တစ္ေခါက္သာ  106 800 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
$ 99/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ $ 1 188 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
24.99/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ  299.88 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
lei 24.99/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ lei 299.88 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
рубx 249/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ рубx 2 988 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
฿ 249/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ ฿ 2 988 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
14.90TL/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ TL 178.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
NT$ 229/လ
-49%

 တစ္ေခါက္သာ NT$ 2 748 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
CHF 7.49/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ CHF 89.88 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
Дин. 649/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ Дин. 7 788 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
59/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ  708 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
SAR 29.90/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ SAR 358.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
Rp 99 900/လ
-49%

 တစ္ေခါက္သာ Rp 1 198 800 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
990/လ
-53%

 တစ္ေခါက္သာ  11 880 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
169 000/လ
-49%

 တစ္ေခါက္သာ  2 028 000 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
AR$ 64.90/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ AR$ 778.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
$ 4 490/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ $ 53 880 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
S/. 21.90/လ
-51%

 တစ္ေခါက္သာ S/. 262.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
Bs 49.90/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ Bs 598.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
£ 54.90/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ £ 658.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
MAD 64.90/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ MAD 778.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
AED 29.90/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ AED 358.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
RM 26.90/လ
-51%

 တစ္ေခါက္သာ RM 322.80 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
KWD 2.29/လ
-49%

 တစ္ေခါက္သာ KWD 27.48 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၁၂ လ
$ 8.99/လ
-50%

 တစ္ေခါက္သာ $ 107.88 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
4.99/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ  119.76 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
$ 5.99/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ $ 143.76 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
R$ 14.90/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ R$ 357.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
¥ 39.90/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ ¥ 957.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
$ 12 900/လ
-57%

 တစ္ေခါက္သာ $ 309 600 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
129/လ
-57%

 တစ္ေခါက္သာ  3 096 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
£ 3.99/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ £ 95.76 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
399/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ  9 576 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
¥ 649/လ
-57%

 တစ္ေခါက္သာ ¥ 15 576 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
6 900/လ
-59%

 တစ္ေခါက္သာ  165 600 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
$ 79/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ $ 1 896 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
19.99/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ  479.76 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
lei 19.99/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ lei 479.76 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
рубx 199/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ рубx 4 776 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
฿ 199/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ ฿ 4 776 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
12.90TL/လ
-57%

 တစ္ေခါက္သာ TL 309.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
NT$ 189/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ NT$ 4 536 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
CHF 5.99/လ
-60%

 တစ္ေခါက္သာ CHF 143.76 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
Дин. 549/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ Дин. 13 176 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
49/လ
-59%

 တစ္ေခါက္သာ  1 176 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
SAR 24.90/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ SAR 597.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
Rp 79 900/လ
-59%

 တစ္ေခါက္သာ Rp 1 917 600 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
849/လ
-59%

 တစ္ေခါက္သာ  20 376 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
139 000/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ  3 336 000 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
AR$ 54.90/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ AR$ 1 317.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
$ 3 690/လ
-59%

 တစ္ေခါက္သာ $ 88 560 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
S/. 18.90/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ S/. 453.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
Bs 41.90/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ Bs 1 005.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
£ 44.90/လ
-59%

 တစ္ေခါက္သာ £ 1 077.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
MAD 54.90/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ MAD 1 317.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
AED 24.90/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ AED 597.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
RM 22.90/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ RM 549.60 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
KWD 1.89/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ KWD 45.36 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။
၂၄ လ
$ 7.49/လ
-58%

 တစ္ေခါက္သာ $ 179.76 ခေပးရပါသည္။ 
 အလိုေလ်ာက္ အသစ္ျပန္ျဖစ္မႈ မရွိပါ။

ေစ်းႏွဳန္း ပလန္မ်ား

လံုျခံဳေသာ ေငြေပးေခ်မႈ 
အခ်ိန္မေရြး ပယ္ဖ်က္ႏိုင္သည္။
ျပန္လည္ရယူေသာ မွာယူမႈမ်ားသည္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မွာယူမႈ ကာလ ကုန္ဆံုးသြားသည့္အခ်ိန္တြင္ အလိုအေလ်က္ အသစ္ျပန္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားသည္ ပယ္ဖ်က္မႈ မျပဳလုပ္မျခင္း ေရွ႕ဆက္သြားေနမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အခ်ိန္မေရြးပယ္ဖ်က္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝယ္ယူထားျပီးေသာ ဝင္ေရာက္မႈအတြက္ ကိုမူ ျပန္အမ္းေငြရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ 

တျခားတစ္ေယာက္ကို မွာယူရန္

မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္အတြက္ သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ အတြက္ English Attack! ကို မွာယူလိုပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ လက္ေဆာင္ကတ္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးပါ။ လက္ေဆာင္ ကတ္
အထူးဝင္ေရာက္မႈ ျမွင့္တင္ျခင္းလက္မွတ္
 • အမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ခက္ခဲမႈ အေပၚ စီစဥ္ထားေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို1042 Video Booster  ဝင္ေရာက္ ရယူပါ။
 • 307  ေလ့လာႏိုင္ေသာ Photo Vocab ပံုျပအဘိဓာန္ မ်ားအျဖစ္ စုစည္းထားေသာ 4912အဂၤလိပ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ရယူပါ။
 • စုစည္းမႈ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ပါေသာ ေလ့က်င့္ေရး ဂိမ္းမ်ား အားလံုးကို ရယူပါ။
 • Verb Dash.ျဖင့္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဗဘ္ မ်ားကို တစ္ခါတည္းနွင့္ အကုန္ လံုးေလ့လာပါ။
 • Say Whatဗီဒီယို ကာရာအုိေက ဂိမ္းျဖင့္ သင္၏ နားေထာင္ႏုိင္စြန္းကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

ဘယ္လို ကူညီေပးရပါမလဲ?

ေမးခြန္း သို႕မဟုတ္ ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိပါသလား။ တိုးျမွင့္မႈ ျပဳလုပ္ရာမွာ အခက္အခဲရွိေနပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္တိုကို ဆက္သြယ္လိုက္ပါ၊ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာကူညီေပးပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ဆက္သြယ္ပါ။
 • Alicea Silva
  23 ႏွစ္မ်ား
  Sao Paulo,
  ဘရာဇီး
  အရမ္းေကာင္းပါတယ္! ဒီဆိုတ္ က တကယ္ကို ေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာရတာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အလုပ္တစ္လုလိုမဟုတ္ပဲ ဝါသနာတခုလိုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဟာ အထူးမန္ဘာျဖစ္သြားပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေလ့လာေရး ယူနစ္ေတြကို ရွာေဖြသင္ယူရတာကို ႏွစ္သက္သလိုပဲ ရာေပါင္းမ်ားစြာရွိျပီး အသံုးဝင္တဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ေလ့လာႏုိင္ခဲ့ရံုမက  ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္ မွတ္ေတာင္ မွတ္မိေနပါေသးတယ္!
 • Francois Barq
  37 ႏွစ္မ်ား
  Vincennes,
  ဖရန္႕စ္
  အဂၤလိပ္က ကၽြန္ေတာ့္ အလုပ္အတြက္ အေရးၾကီးလို႕ ကၽြန္ေတာ္ လည္းေ့ျမာက္မ်ားစြာေသာ အြန္လိုင္း အဂၤလိပ္ သင္ယူမႈနည္းလမ္းေတြကို စမ္းၾကည့္ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရက္နည္းနည္းၾကာရင္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္တာခ်ည္းပဲ။ အခုေတာ့English Attack! ရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အဂၤလိပ္စာ ကို တစ္ပတ္မွာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့က်င့္ေနပါျပီ။ ဗီဒီယို ေလ့က်င့္ခန္းေတြ၊ ဂိမ္းေတြနဲ႕ ေလ့လာရတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ အရမ္းႏွစ္သက္သေဘာက်ပါတယ္။