အဆက္အသြယ္

ဤဆိုက္ကို အသံုးျပဳရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား သိေစလိုပါက သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ားကို မည္သို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလိုပါက ေအာက္ပါေဖာင္ကို အသံုးျပဳ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံ စာတို ေပးပို႔ေပးႏိုင္ပါသည္။